Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2015 m. 2022-04-19 20:13:15 133.5 KB
Bibliotekos nuostatai 2022-10-04 14:20:06 38.5 KB
Tvarkų aprašai
Sutikimas dalyvauti mokyklos vykdomame savikontrolės tyrime 2022-04-20 12:10:16 29.7 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tvarka karantino metu 2022-04-20 12:01:33 51.5 KB
Gimnazijos etikos kodeksas 2022-04-20 12:01:33 52.5 KB
Vaikų priėmimo į gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:34 17.04 KB
Mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:34 68 KB
Pradinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:34 24.22 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:34 130 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos (pamokų) nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:35 25.93 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-04-20 12:01:35 95.5 KB
Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:35 19.19 KB
Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, dalyko programos ar dalyko kurso keitimo tvarka 2022-04-20 12:01:35 18.5 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:35 48 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:36 22.37 KB
Uniformų dėvėjimo tvarka  2022-04-20 12:01:36 54 KB
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:36 26.34 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:36 26.34 KB
Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:37 72.88 KB
Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnaziją tvarkos aprašas 2022-04-20 18:44:39 315.43 KB
Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas 2022-04-21 10:22:00 51.62 KB
Gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis ir mokymo priemonėmis tvarka 2023-03-16 09:43:44 339.06 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 30.05 KB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Trakų r. savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos parašas 2022-10-12 15:00:56 42.58 KB
Trakų r. Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas 119 KB
Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas 2022-10-12 15:27:14 41.55 KB
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 684.5 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2023-05-15 16:02:37 435.51 KB
Vidurinio ugdymo įgyvendinimo tvarkos aprašas 895.3 KB
Gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 468.42 KB
Taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės 2022-04-20 12:11:25 31.07 KB
Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2022-04-20 12:12:28 358.5 KB
Bibliotekos taisyklės 2022-10-04 14:18:31 41.5 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 235.82 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes 2022-04-20 18:46:45 17.64 KB
Prašymas dėl priėmimo į bendrojo ugdymo klases 2022-04-20 18:46:45 15.44 KB
Pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:05 28.86 KB
Archyvaro pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:05 61.5 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:05 52.5 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:06 25.1 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:06 17.85 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:06 26.96 KB
Budėtojo-rūbininko pareigybės aprašas 19.62 KB
Inžinieriaus-kompiuterininko pareigybės aprašymas 21.33 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 19.96 KB
Pastato priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 19.68 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 25.35 KB
Valytojo (-os) pareigybės aprašymas 21.15 KB
Virėjo (-os) pareigybės aprašymas 24.94 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2020-2022 m. m. 2022-04-20 11:39:01 0.98 MB
Gimnazijos strateginis planas 2020-2022 m. m. 2022-04-20 11:39:01 1 MB
Gimnazijos 2022-2023 m.m. veiklos planas 1.01 MB
Ugdymo planas 2021-2022, 2022-2023 m.m. 79.96 KB
Mėnesio veiklos planai
2022 m. spalio mėn. veiklos planas 224 KB
2022 m. lapkričio mėn. veiklos planas 221.41 KB
2022 m. gruodžio mėn. veiklos planas 232.87 KB
2023 m. sausio mėn. veiklos planas 2023-01-04 12:45:42 395.51 KB
2023 m. vasario mėn. veiklos planas 228.53 KB
2023 m. kovo mėn. veiklos planas 408.54 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklos planas 217.18 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklos planas 2023-04-28 16:47:17 224.24 KB
Kiti dokumentai
Ugdymo karjerai veiklos planas 2022-2023 m.m. 2022-10-05 07:55:59 78.5 KB
Atnaujinto ugdymo turinio diegimas Atnaujinta Dydis
Atnaujinto ugdymo turinio diegimo veiksmų ir priemonių planas 2023-2024 m. 75.5 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-05-25 16:37:32 203.44 KB
2022 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos 58.04 KB
2022 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 58.42 KB
2022 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos 4.71 MB
2021 m.
2021 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:40:29 253.14 KB
2021 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:40:29 252.49 KB
2021 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:43:01 63.48 KB
2020 m.
2020 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:40:37 318.44 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaita 2022-04-20 13:36:52 563.56 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 476.98 KB
Trakų r. Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 15.8 KB
Socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas 43.41 KB
Valgyklos lankymo grafikas 2022-2023 m.m. (nemokamas maitinimas) 343.39 KB
Valgyklos darbo tvarka ir elgesio taisyklės 621.33 KB
1 savaitės meniu 2022-11-11 10:19:38 770.58 KB
2 savaitės meniu 780.37 KB
3 savaitės meniu 795.06 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-05-25 16:28:21 145.08 KB
2022 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos 117.69 KB
2022 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos 142.31 KB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-05-25 16:24:03 134.31 KB
2021 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-05-25 16:24:03 306.96 KB
2021 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-05-25 16:24:03 307.44 KB
2021 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-05-25 16:24:03 119 KB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-04-22 12:14:58 127.18 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos supaprastintų viešųjų ir mažos vertės pirkimų taisyklės 2022-04-20 13:34:52 366.5 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas 27.16 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Veiklos kokybės įsivertinimo planas 2020 m. 2022-04-20 13:41:20 172.23 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m. aukščiausios ir žemiausios vertės 2022-04-20 13:41:21 253.48 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m. stiprusis, silpnasis, tobulintinas rodikliai 2022-04-20 13:41:21 144.11 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo planas 2021-2022 m. 2022-10-31 13:40:34 211.3 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita už 2021 m. 244.25 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2021-2023 metų priemonių planas 2022-05-30 16:55:54 36.5 KB
Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programa 2022-05-30 16:55:54 47 KB
Antikorupcinis jaunimo švietimas lankstinukas 2022-05-30 16:55:54 31.38 KB
1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio panaudojimo ataskaita 248.2 KB
Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją 217.11 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-05-25 14:04:32 42.5 KB
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2020-2022 m. m. 22.79 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Sutikimas dalyvauti mokyklos vykdomame savikontrolės tyrime 2022-04-20 12:10:16 29.7 KB
Sutikimas dėl asmens duomenų apsaugos 2022-04-20 18:48:55 183.93 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 211.64 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto “Kokybės krepšelis” savivaldybės ir mokyklos sutartis 2020-04-01 T2-12 2022-04-20 11:46:48 2.29 MB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2023 m.
Darbuotojų darbo užmokestis 1 ketvirtis 10.56 KB
2022 m.
Darbuotojų darbo užmokestis 1 ketvirtis 2022-05-25 15:51:38 16.01 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 2 ketvirtis 10.91 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 3 ketvirtis 10.99 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 4 ketvirtis 11.07 KB
2021 m.
Darbuotojų darbo užmokestis 4 ketvirtis 2022-04-20 12:43:15 524.69 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 3 ketvirtis 2022-04-20 12:43:15 525.2 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 2 ketvirtis 2022-04-20 12:43:15 523.14 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 1 ketvirtis 2022-04-20 12:43:15 522.86 KB
2020 m.
Darbuotojų darbo užmokestis 4 ketvirtis 2022-04-20 12:43:37 523.57 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 3 ketvirtis 2022-04-20 12:43:37 524.11 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 2 ketvirtis 2022-04-20 12:43:37 521.75 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 1 ketvirtis 2022-04-20 12:43:37 522.85 KB
Logopedas Atnaujinta Dydis
Logopedės-lankstinukas 2022-04-20 17:30:57 197.78 KB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2022-04-20 18:25:14 214.47 KB
Mokytojų konsultacijų grafikas 2022-04-20 18:25:14 419.28 KB
Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos 2022-04-20 18:25:14 297.85 KB
Rekomendacijos tėveliams 2022-04-20 18:25:14 355.43 KB
Info rodzicom 2022-04-20 18:25:14 165.04 KB
Ekstremali situacija Atnaujinta Dydis
Raštas dėl ekstremaliosios situacijos 2022 2022-04-21 11:16:44 342.29 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Patalpų nuomos paslaugų sutartis 2022-05-25 14:46:30 191.84 KB
Trakų rajono bendrojo lavinimo mokyklų sporto salių naudojimo tvarkos aprašas 2012 m. 2022-05-25 14:46:30 40.58 KB
Sprendimas dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. S1-378 „Dėl Trakų rajono švietimo įstaigoms patikėjimo teise perduotų patalpų trumpalaikės nuomos įkainių patvirtinimo“ pakeitimo 2015-10-01 Nr. S1-70 2022-05-25 14:46:30 246.04 KB
Mokinių savivalda Atnaujinta Dydis
Mokinių savivaldos veiklos programa 2022-2023 m.m. 13.56 KB
Gimnazijos taryba Atnaujinta Dydis
Gimnazijos tarybos nuostatai 2023-04-04 09:32:14 292.44 KB
Karjeros specialistas Atnaujinta Dydis
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija ugdymo karjerai veiklos planas 2021-2022 m. m. 2022-05-26 15:30:54 79.5 KB
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija Karjeros ugdymas 2020-2021 mokslo metai 2022-05-26 15:30:54 16.95 KB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2022-2023 m.m. 2022-10-05 07:55:59 78.5 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos nuostatai 2022-10-04 14:20:06 38.5 KB
Gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis ir mokymo priemonėmis tvarka 2023-03-16 09:43:44 339.06 KB
Bibliotekos taisyklės 2022-10-04 14:18:31 41.5 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Trakų r. savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos parašas 2022-10-12 15:00:56 42.58 KB
Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas 2022-10-12 15:27:14 41.55 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas 2022-10-12 15:27:14 41.55 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimas vasaros laikotarpiu 233.54 KB
Ikimokyklinio ugdymo grupių dienos veiklų planai
Grupės "Saulutė" dienos veiklų planas 2022-12-09 09:53:22 3.91 MB
Grupės "Boružėlė" dienos veiklų planas 140.77 KB
Grupės "Bitutė" dienos veiklų planas 131.66 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių pavėžėjimas 2022-2023 m.m. 2022-11-11 10:32:23 51.22 KB
Pavėžėjimas geltonuoju autobusiuku 34.03 KB
Autobusų atvykimo grafikas ir jais važiuojančių mokinių skaičius 2022-2023 m.m. 16.04 KB
Pailginta mokymosi dienos grupė Atnaujinta Dydis
Pailgintos mokymosi dienos grupės veiklos tvarkos aprašas 2023-03-13 15:58:49 399.69 KB
Išorinis vertinimas Atnaujinta Dydis
Gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita 2022 m. 476.03 KB