Dokumentai
Darbo santykius reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai
Gimnazijos nuostatai 2023-12-27 15:45:37 10.94 MB
Tvarkos
Gimnazijos etikos kodeksas 2023-07-05 11:27:09 52.5 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-07-05 11:17:20 95.5 KB
Trakų r. savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų važiavimo į darbą / iš darbo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašas 217.34 KB
Dokumentų tvarkymo, apskaitos ir valdymo tvarkos aprašas 771.18 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 301.76 KB
Vidaus kontrolės politika 760.42 KB
Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (2024 m.) 9.45 MB
Taisyklės
Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2023-07-05 10:26:26 358.5 KB
Gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vidaus darbo tvarkos taisyklės 273.05 KB
Pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:05:34 28.86 KB
Archyvaro pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:05:49 61.5 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:06:07 52.5 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:04:48 25.1 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:05:05 17.85 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:05:18 26.96 KB
Budėtojo-rūbininko pareigybės aprašas 2023-07-05 11:04:32 19.62 KB
Inžinieriaus-kompiuterininko pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:04:17 21.33 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:04:00 19.96 KB
Pastato priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:03:43 19.68 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:03:25 25.35 KB
Valytojo (-os) pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:03:04 21.15 KB
Virėjo (-os) pareigybės aprašymas 2024-02-08 21:01:42 24.94 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-07-05 10:22:02 20.36 KB
Asmens duomenų apsauga
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 953.5 KB
Asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašų vedimo tvarka 400.1 KB
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo aprašas 741.26 KB
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka 396.46 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 276.44 KB
Mokinių ir jų teisėtų atstovų (tėvų, globėjų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės 489 KB
Mokinių registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės 382.54 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimo valdymo tvarkos aprašas 225.59 KB
Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimų procedūros aprašas 222.04 KB
Gimnazijos privatumo politika 280.21 KB
Vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų vykdymo taisyklės 307.56 KB
Vaizdo kamerų stebėjimo zonos 2024-05-13 12:46:36 750.2 KB
Kvalifikacijos kėlimas
Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 315.6 KB
2023-2025 m. prioritetinės kvalifikacijos tobulinimo sritys 438 KB
Ugdymo organizavimą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Priėmimas į gimnaziją
Mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas 2023-07-05 11:28:15 68 KB
Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnaziją tvarkos aprašas 2023-07-05 11:13:35 315.43 KB
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tvarka karantino metu 2023-07-05 10:24:34 51.5 KB
Vaikų priėmimo į gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2023-07-05 10:24:13 17.04 KB
Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas 2023-07-05 10:23:26 51.62 KB
Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas 2023-07-05 10:22:37 41.55 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimas vasaros laikotarpiu 2023-07-05 10:21:23 233.54 KB
Trakų r. švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dienos poilsio organizavimo tvarkos aprašas 1.07 MB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas 215.41 KB
Ikimokyklinio ugdymo grupių dienos veiklų planai
Grupės "Saulutė" dienos veiklų planas 2023-07-05 10:42:57 3.91 MB
Grupės "Boružėlė" dienos veiklų planas 2023-07-05 10:43:20 140.77 KB
Grupės "Bitutė" dienos veiklų planas 2023-07-05 10:42:02 131.66 KB
Priešmokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tvarka karantino metu 2023-07-05 10:24:34 51.5 KB
Vaikų priėmimo į gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2023-07-05 10:24:13 17.04 KB
Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas 2023-07-05 10:23:26 51.62 KB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Trakų r. savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos parašas 2023-07-05 11:32:31 42.58 KB
Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas 2023-07-05 10:22:37 41.55 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimas vasaros laikotarpiu 2023-07-05 10:21:23 233.54 KB
Trakų r. švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dienos poilsio organizavimo tvarkos aprašas 1.07 MB
Vidurinis ugdymas
Vidurinio ugdymo įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-07-05 10:25:03 895.3 KB
Atmintinė IIIG klasės mokiniams 223.24 KB
Neformalusis ugdymas
Gimnazijos neformalaus švietimo organizavimo tvarkos aprašas 459.82 KB
Pailginta dienos grupė
Pailgintos mokymosi dienos grupės veiklos tvarkos aprašas 2023-07-05 10:37:52 399.69 KB
Pailgintos darbo grupės veiklos programa ir darbo laikas 187.31 KB
Mokinių lankomumas
Mokinių gimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 422.19 KB
Paciento apsilankymo informacija 0.96 MB
Vertinimas
Pradinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-07-05 11:27:32 24.22 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-07-05 11:22:12 130 KB
Atnaujinto ugdymo turinio diegimas
Atnaujinto ugdymo turinio diegimo veiksmų ir priemonių planas 2023-2024 m. 75.5 KB
Informacija apie Gyvenimo įgūdžių programą 746.26 KB
STEAM veikla
STEAM veiklų planas 412.91 KB
Tvarkos
Uniformų dėvėjimo tvarka  2023-07-05 11:16:15 54 KB
Trakų r. Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas 2023-07-05 10:46:20 119 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2023-07-05 10:37:07 435.51 KB
Tėvų informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 312.25 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 407.27 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas
Gimnazijos strateginis planas 2020-2022 m. m. 2023-07-05 11:23:16 1 MB
2023-2027 m. gimnazijos strateginis planas 731.19 KB
Ugdymo planai
Ugdymo planas 2023-2024, 2024-2025 m. m. 2024-05-02 10:55:34 949.89 KB
Metinis veiklos planas
Gimnazijos 2022-2023 m.m. veiklos planas 2023-07-05 11:00:49 1.01 MB
2023-2024 m. gimnazijos veiklos planas 786.43 KB
Mėnesio veiklos planai
2022 m. spalio mėn. veiklos planas 224 KB
2022 m. lapkričio mėn. veiklos planas 221.41 KB
2022 m. gruodžio mėn. veiklos planas 484.35 KB
2023 m. sausio mėn. veiklos planas 2023-01-04 12:45:42 395.51 KB
2023 m. vasario mėn. veiklos planas 228.53 KB
2023 m. kovo mėn. veiklos planas 408.54 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklos planas 217.18 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklos planas 2023-04-28 16:47:17 224.24 KB
2023 m. birželio mėn. veiklos planas 2023-07-05 11:36:51 378.44 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 451.57 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2023-10-02 11:28:21 392.29 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 415.97 KB
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2023-12-06 08:09:48 487.93 KB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 240.71 KB
2024 m. vasario mėn. veiklos planas 411.58 KB
2024 m. kovo mėn. veiklos planas 479.74 KB
2024 m. balandžio mėn. veiklos planas 409.93 KB
2024 m. gegužės mėn. veiklos planas 409.38 KB
2024 m. birželio mėn. veiklos planas 395.14 KB
Kiti dokumentai
Gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2020-2022 m. m. 2023-07-05 11:24:00 0.98 MB
Prašymo formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes 2023-07-05 10:23:48 17.64 KB
Prašymas dėl priėmimo į bendrojo ugdymo klases 2023-07-05 11:12:17 15.44 KB
Prašymas dėl vaiko poilsio formos organizavimo 15.98 KB
Švietimo pagalbą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisija
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 706.56 KB
Švietimo pagalbos specialistų veikla
Logopedės-lankstinukas 2023-07-05 11:14:07 197.78 KB
Biblioteka
Bibliotekos nuostatai 2023-07-05 10:57:14 38.5 KB
Bibliotekos taisyklės 2023-07-05 10:57:31 41.5 KB
Tvarkos
Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas 2023-07-05 11:29:15 19.19 KB
Gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis ir mokymo priemonėmis tvarka 2023-07-05 11:00:08 339.06 KB
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo pasiekimų lygmens patikrinimuose, tvarkos aprašas 219.96 KB
Saugumo užtikrinimą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Sutikimas dalyvauti mokyklos vykdomame savikontrolės tyrime 2023-07-05 11:25:02 29.7 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-07-05 11:26:04 31.07 KB
Tvarkos
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2023-07-05 11:16:39 362.95 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2023-07-05 10:46:42 30.05 KB
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2023-07-05 10:45:57 684.5 KB
Gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2023-11-13 12:58:57 603.34 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo gimnazijoje tvarkos aprašas 2023-07-05 10:35:44 419.7 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos tvarkos aprašas 2023-07-05 10:35:31 283.02 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 207.5 KB
2024 m. patyčių, smurto ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo planas 217.41 KB
Civilinė sauga
Raštas dėl ekstremaliosios situacijos 2022 2023-07-05 11:09:52 342.29 KB
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-07-05 11:09:26 42.5 KB
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2020-2022 m. m. 2023-07-05 11:09:02 22.79 KB
2023-2025 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 326 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2021-2023 metų priemonių planas 2022-05-30 16:55:54 36.5 KB
Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programa 2022-05-30 16:55:54 47 KB
Antikorupcinis jaunimo švietimas lankstinukas 2022-05-30 16:55:54 31.38 KB
1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio panaudojimo ataskaita 248.2 KB
Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją 217.11 KB
2024-2025 metų korupcijos prevencijos programa 213.79 KB
2024-2025 korupcijos programos įgyvendinimo priemonių planas 201.14 KB
Dovanų politika 198.21 KB
Gimnazijos savivalda Atnaujinta Dydis
Mokinių taryba
Mokinių savivaldos veiklos programa 2022-2023 m.m. 2023-07-05 10:44:17 13.56 KB
Mokinių savivaldos veiklos planas 2023-2024 m.m. 370.46 KB
Gimnazijos taryba
Gimnazijos tarybos nuostatai 2024-01-09 10:44:47 207.67 KB
Tėvų komitetas
Tėvų komiteto nuostatai 199.3 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 476.98 KB
Trakų r. Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-25 09:56:36 838.8 KB
Socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas 43.41 KB
Valgyklos darbo tvarka ir elgesio taisyklės 621.33 KB
Maitinimo grafikas 2023-2024 m. m. 2023-12-05 14:46:52 233.31 KB
2023-2024 m. m. mokinių maitinimo grafikas 82.73 KB
4-7 metų vaikų 15 dienų valgiaraštis 6.36 MB
11 metų ir vyresnių vaikų 15 dienų valgiaraštis 4.03 MB
e-maitinimas. Atmintinė tėvams dėl sistemos naudojimo. 822.36 KB
Trakų r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas 1.08 MB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Gimnazijos centralizuoto mokinių pavežėjimo mokykliniais autobusais naudojimo tvarkos aprašas 2024-06-14 14:50:41 511.2 KB
Trakų r. savivaldybės važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams tvarkos aprašas 224.71 KB
Rytiniai tvarkaraščiai nuo 2023-09-27 651.78 KB
Popietiniai tvarkaraščiai nuo 2023-09-27 670.46 KB
Autobuso Nr. 30 važiavimo schema 299.2 KB
Autobuso Nr. 31 važiavimo schema 2023-09-28 15:54:56 467.54 KB
Autobusiuko Nr. 32 važiavimo schema 383.81 KB
Mokinio važiavimo tarpmiestiniu transportu kompensavimo lapas 2023-11-28 18:12:43 31 KB
Gimnazijos veiklos vertinimas ir įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Gimnazijos įsivertinimas
Veiklos kokybės įsivertinimo planas 2020 m. 2022-04-20 13:41:20 172.23 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m. aukščiausios ir žemiausios vertės 2022-04-20 13:41:21 253.48 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m. stiprusis, silpnasis, tobulintinas rodikliai 2022-04-20 13:41:21 144.11 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo planas 2021-2022 m. 2022-10-31 13:40:34 211.3 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita už 2021 m. 244.25 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas už 2022 m. 596.81 KB
2023-2024 m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo planas 226.8 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas už 2023 m. 414.69 KB
Veiklos ataskaitos
Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaita 2023-07-05 11:14:41 563.56 KB
Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos veiklos tobulinimo ataskaita (galutinė) 2023-07-05 10:55:28 2.98 MB
2022 m. gimnazijos veiklos ataskaita 452.29 KB
Išorinis vertinimas
Gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita 2022 m. 2023-07-05 11:31:17 476.03 KB
Gimnazijoje vykdomi projektai Atnaujinta Dydis
"Kokybės krepšelis"
Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto “Kokybės krepšelis” savivaldybės ir mokyklos sutartis 2020-04-01 T2-12 2023-07-05 11:24:18 2.29 MB
Gimnazijos veiklų pristatymas rajoninėje konferencijoje (2023 m.) 3.24 MB
"Tūkstantmečio mokyklų" programa
Gimnazijos TŪM veiklų pristatymas 2024-03-12 11:20:31 2.56 MB
TŪM komunikacijos atmintinė 1.26 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos 4.71 MB
2023 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos 2.06 MB
2023 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos 2.5 MB
2023 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos 7.69 MB
2022 m.
2022 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-05-25 16:37:32 203.44 KB
2022 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos 58.04 KB
2022 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 58.42 KB
2022 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos 4.71 MB
2021 m.
2021 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:40:29 253.14 KB
2021 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:40:29 252.49 KB
2021 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:43:01 63.48 KB
2020 m.
2020 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:40:37 318.44 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos 4.57 MB
2023 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos 2.4 MB
2023 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos 4.09 MB
2023 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos 7.33 MB
2022 m.
2022 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-05-25 16:28:21 145.08 KB
2022 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos 117.69 KB
2022 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos 142.31 KB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-05-25 16:24:03 134.31 KB
2021 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-05-25 16:24:03 306.96 KB
2021 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-05-25 16:24:03 307.44 KB
2021 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-05-25 16:24:03 119 KB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-04-22 12:14:58 127.18 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2023 m.
Darbuotojų darbo užmokestis 1 ketvirtis 10.56 KB
Darbuotojų darbo užmokestis, 2 ketvirtis 11.29 KB
Darbuotojų darbo užmokestis, 3 ketvirtis 11.34 KB
Darbuotojų darbo užmokestis, 4 ketvirtis 11.27 KB
2022 m.
Darbuotojų darbo užmokestis 1 ketvirtis 2022-05-25 15:51:38 16.01 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 2 ketvirtis 10.91 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 3 ketvirtis 10.99 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 4 ketvirtis 11.07 KB
2021 m.
Darbuotojų darbo užmokestis 4 ketvirtis 2022-04-20 12:43:15 524.69 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 3 ketvirtis 2022-04-20 12:43:15 525.2 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 2 ketvirtis 2022-04-20 12:43:15 523.14 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 1 ketvirtis 2022-04-20 12:43:15 522.86 KB
2020 m.
Darbuotojų darbo užmokestis 4 ketvirtis 2022-04-20 12:43:37 523.57 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 3 ketvirtis 2022-04-20 12:43:37 524.11 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 2 ketvirtis 2022-04-20 12:43:37 521.75 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 1 ketvirtis 2022-04-20 12:43:37 522.85 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Patalpų nuomos paslaugų sutartis 2022-05-25 14:46:30 191.84 KB
Trakų rajono bendrojo lavinimo mokyklų sporto salių naudojimo tvarkos aprašas 2012 m. 2022-05-25 14:46:30 40.58 KB
Patalpų trumpalaikės nuomos įkainiai (2023-05-04 sprendimas) 367.19 KB
Trakų r. savivaldybės švietimo įstaigoms patikėjimo teise perduotų patalpų trumpalaikės nuomos tvarkos aprašas 591.41 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos supaprastintų viešųjų ir mažos vertės pirkimų taisyklės 2022-04-20 13:34:52 366.5 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 235.85 KB
Nuotolinis ugdymas karantino metu Atnaujinta Dydis
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2022-04-20 18:25:14 214.47 KB
Mokytojų konsultacijų grafikas 2022-04-20 18:25:14 419.28 KB
Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos 2022-04-20 18:25:14 297.85 KB
Rekomendacijos tėveliams 2022-04-20 18:25:14 355.43 KB
Info rodzicom 2022-04-20 18:25:14 165.04 KB