Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2015 m. 2022-04-19 20:13:15 133.5 KB
Tvarkų aprašai
Sutikimas dalyvauti mokyklos vykdomame savikontrolės tyrime 2022-04-20 12:10:16 29.7 KB
Ugdymo organizavimo 2020–2021 mokslo metais tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:33 288.68 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tvarka karantino metu 2022-04-20 12:01:33 51.5 KB
Gimnazijos etikos kodeksas 2022-04-20 12:01:33 52.5 KB
Vaikų priėmimo į gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:34 17.04 KB
Mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:34 68 KB
Pradinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:34 24.22 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:34 130 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos (pamokų) nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:35 25.93 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-04-20 12:01:35 95.5 KB
Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:35 19.19 KB
Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, dalyko programos ar dalyko kurso keitimo tvarka 2022-04-20 12:01:35 18.5 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:35 48 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:36 22.37 KB
Uniformų dėvėjimo tvarka  2022-04-20 12:01:36 54 KB
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:36 26.34 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:36 26.34 KB
Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:37 72.88 KB
Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnaziją tvarkos aprašas 2022-04-20 18:44:39 315.43 KB
Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas 2022-04-21 10:22:00 51.62 KB
Taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės 2022-04-20 12:11:25 31.07 KB
Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2022-04-20 12:12:28 358.5 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes 2022-04-20 18:46:45 17.64 KB
Prašymas dėl priėmimo į bendrojo ugdymo klases 2022-04-20 18:46:45 15.44 KB
Pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:05 28.86 KB
Archyvaro pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:05 61.5 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:05 52.5 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:06 25.1 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:06 17.85 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:06 26.96 KB
Budėtojo-rūbininko pareigybės aprašas 19.62 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 23.52 KB
Inžinieriaus-kompiuterininko pareigybės aprašymas 21.33 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 19.96 KB
Pastato priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 19.68 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 25.35 KB
Valytojo (-os) pareigybės aprašymas 21.15 KB
Virėjo (-os) pareigybės aprašymas 24.94 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2020-2022 m. m. 2022-04-20 11:39:01 0.98 MB
Gimnazijos strateginis planas 2020-2022 m. m. 2022-04-20 11:39:01 1 MB
Gimnazijos strateginis planas 2017-2019 m. m. 2022-04-20 11:39:02 258 KB
Gimnazijos veiklos planas 2017-2018 m. m. 2022-04-20 11:39:02 139.21 KB
Pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2017-2018 ir 2018-2019 m. m. 2022-04-20 11:39:02 51.98 KB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai 2017-2018 ir 2018-2019 m. m. 2022-04-20 11:39:03 438.5 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-05-25 16:37:32 203.44 KB
2021 m.
2021 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:40:29 253.14 KB
2021 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:40:29 252.49 KB
2021 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:43:01 63.48 KB
2020 m.
2020 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:40:37 318.44 KB
2019 m.
2019 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:40:46 2.22 MB
2018 m.
2018 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:41:01 92.29 KB
2017 m.
2017 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:41:09 286.57 KB
2017 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:41:09 75.86 KB
2017 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:41:09 76.36 KB
2017 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:41:09 75.88 KB
2016 m.
2016 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:41:17 257.13 KB
2015 m.
2015 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:41:32 236.18 KB
2015 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:41:32 70.93 KB
2014 m.
2014 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:59:14 81.88 KB
2014 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:59:29 370.56 KB
2014 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:59:45 677.11 KB
2014 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-22 13:59:59 89.11 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaita 2022-04-20 13:36:52 563.56 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-05-25 16:28:21 145.08 KB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-05-25 16:24:03 134.31 KB
2021 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-05-25 16:24:03 306.96 KB
2021 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-05-25 16:24:03 307.44 KB
2021 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-05-25 16:24:03 119 KB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-04-22 12:14:58 127.18 KB
2018 m.
2018 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-04-22 12:18:57 124.56 KB
2017 m.
2017 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-04-22 12:15:23 149.59 KB
2017 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-04-22 12:15:23 101.58 KB
2017 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-04-22 12:15:23 109.47 KB
2017 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-04-22 12:15:23 52.45 KB
2016 m.
2016 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-04-22 12:15:38 113.48 KB
2015 m.
2015 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-04-22 12:15:49 176.54 KB
2014 m.
2014 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-04-22 12:15:58 137.62 KB
2014 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-04-22 12:15:58 108.47 KB
2014 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos 2022-04-22 12:15:58 140.48 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos supaprastintų viešųjų ir mažos vertės pirkimų taisyklės 2022-04-20 13:34:52 366.5 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas 27.16 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Veiklos kokybės įsivertinimo planas 2020 m. 2022-04-20 13:41:20 172.23 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m. aukščiausios ir žemiausios vertės 2022-04-20 13:41:21 253.48 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m. stiprusis, silpnasis, tobulintinas rodikliai 2022-04-20 13:41:21 144.11 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2021-2023 metų priemonių planas 2022-05-30 16:55:54 36.5 KB
Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programa 2022-05-30 16:55:54 47 KB
Korupcijos prevencijos programa 2017-12-01 2022-05-30 16:55:54 26.5 KB
Korupcijos prevencijos priemonių planas 2017-12-01 2022-05-30 16:55:54 25.5 KB
Korupcijos prevencijos darbo grupės ataskaita 2017-2018 m. m. 2022-05-30 16:55:54 19.44 KB
Antikorupcinis jaunimo švietimas lankstinukas 2022-05-30 16:55:54 31.38 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-05-25 14:04:32 42.5 KB
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2020-2022 m. m. 22.79 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Sutikimas dalyvauti mokyklos vykdomame savikontrolės tyrime 2022-04-20 12:10:16 29.7 KB
Sutikimas dėl asmens duomenų apsaugos 2022-04-20 18:48:55 183.93 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto “Kokybės krepšelis” savivaldybės ir mokyklos sutartis 2020-04-01 T2-12 2022-04-20 11:46:48 2.29 MB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2022 m.
Darbuotojų darbo užmokestis 1 ketvirtis 2022-05-25 15:51:38 16.01 KB
2021 m.
Darbuotojų darbo užmokestis 4 ketvirtis 2022-04-20 12:43:15 524.69 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 3 ketvirtis 2022-04-20 12:43:15 525.2 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 2 ketvirtis 2022-04-20 12:43:15 523.14 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 1 ketvirtis 2022-04-20 12:43:15 522.86 KB
2020 m.
Darbuotojų darbo užmokestis 4 ketvirtis 2022-04-20 12:43:37 523.57 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 3 ketvirtis 2022-04-20 12:43:37 524.11 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 2 ketvirtis 2022-04-20 12:43:37 521.75 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 1 ketvirtis 2022-04-20 12:43:37 522.85 KB
Logopedas Atnaujinta Dydis
Logopedės-lankstinukas 2022-04-20 17:30:57 197.78 KB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2022-04-20 18:25:14 214.47 KB
Mokytojų konsultacijų grafikas 2022-04-20 18:25:14 419.28 KB
Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos 2022-04-20 18:25:14 297.85 KB
Rekomendacijos tėveliams 2022-04-20 18:25:14 355.43 KB
Info rodzicom 2022-04-20 18:25:14 165.04 KB
Ekstremali situacija Atnaujinta Dydis
Raštas dėl ekstremaliosios situacijos 2022 2022-04-21 11:16:44 342.29 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Patalpų nuomos paslaugų sutartis 2022-05-25 14:46:30 191.84 KB
Trakų rajono bendrojo lavinimo mokyklų sporto salių naudojimo tvarkos aprašas 2012 m. 2022-05-25 14:46:30 40.58 KB
Sprendimas dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. S1-378 „Dėl Trakų rajono švietimo įstaigoms patikėjimo teise perduotų patalpų trumpalaikės nuomos įkainių patvirtinimo“ pakeitimo 2015-10-01 Nr. S1-70 2022-05-25 14:46:30 246.04 KB
Mokinių savivalda Atnaujinta Dydis
Mokinių atstovai į gimnazijos tarybą 2021-2022 m. m. 2022-05-26 10:32:14 88.54 KB
Mokinių savivalda 2021-2022 m. m. 2022-05-26 10:32:14 456.23 KB
Mokinių savivaldos veiklos programa 2021-2022 m. m. 2022-05-26 10:32:14 433.21 KB
Mokinių tarybos sektoriai 2021-2022 m. m. 2022-05-26 10:32:14 148.05 KB
Mokinių tarybos sudėtis 2021-2022 m. m. 2022-05-26 10:32:14 102.77 KB
Karjeros specialistas Atnaujinta Dydis
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija ugdymo karjerai veiklos planas 2021-2022 m. m. 2022-05-26 15:30:54 79.5 KB
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija Karjeros ugdymas 2020-2021 mokslo metai 2022-05-26 15:30:54 16.95 KB