Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2015 m. 2022-04-19 20:13:15 133.5 KB
Bibliotekos nuostatai 2022-10-04 14:20:06 38.5 KB
Tvarkų aprašai
Sutikimas dalyvauti mokyklos vykdomame savikontrolės tyrime 2022-04-20 12:10:16 29.7 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tvarka karantino metu 2022-04-20 12:01:33 51.5 KB
Gimnazijos etikos kodeksas 2022-04-20 12:01:33 52.5 KB
Vaikų priėmimo į gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:34 17.04 KB
Mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:34 68 KB
Pradinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:34 24.22 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:34 130 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos (pamokų) nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:35 25.93 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-04-20 12:01:35 95.5 KB
Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:35 19.19 KB
Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, dalyko programos ar dalyko kurso keitimo tvarka 2022-04-20 12:01:35 18.5 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:35 48 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:36 22.37 KB
Uniformų dėvėjimo tvarka  2022-04-20 12:01:36 54 KB
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:36 26.34 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:36 26.34 KB
Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:37 72.88 KB
Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnaziją tvarkos aprašas 2022-04-20 18:44:39 315.43 KB
Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas 2022-04-21 10:22:00 51.62 KB
Gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis ir mokymo priemonėmis tvarka 2023-03-16 09:43:44 339.06 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 30.05 KB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Trakų r. savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos parašas 2022-10-12 15:00:56 42.58 KB
Trakų r. Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas 119 KB
Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas 2022-10-12 15:27:14 41.55 KB
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 684.5 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2023-05-15 16:02:37 435.51 KB
Vidurinio ugdymo įgyvendinimo tvarkos aprašas 895.3 KB
Taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės 2022-04-20 12:11:25 31.07 KB
Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2022-04-20 12:12:28 358.5 KB
Bibliotekos taisyklės 2022-10-04 14:18:31 41.5 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 235.82 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes 2022-04-20 18:46:45 17.64 KB
Prašymas dėl priėmimo į bendrojo ugdymo klases 2022-04-20 18:46:45 15.44 KB
Pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:05 28.86 KB
Archyvaro pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:05 61.5 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:05 52.5 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:06 25.1 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:06 17.85 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:06 26.96 KB
Budėtojo-rūbininko pareigybės aprašas 19.62 KB
Inžinieriaus-kompiuterininko pareigybės aprašymas 21.33 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 19.96 KB
Pastato priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 19.68 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 25.35 KB
Valytojo (-os) pareigybės aprašymas 21.15 KB
Virėjo (-os) pareigybės aprašymas 24.94 KB

Atnaujinta: 2023-02-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30