Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2015 m. 2022-04-19 20:13:15 133.5 KB
Tvarkų aprašai
Sutikimas dalyvauti mokyklos vykdomame savikontrolės tyrime 2022-04-20 12:10:16 29.7 KB
Ugdymo organizavimo 2020–2021 mokslo metais tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:33 288.68 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tvarka karantino metu 2022-04-20 12:01:33 51.5 KB
Gimnazijos etikos kodeksas 2022-04-20 12:01:33 52.5 KB
Vaikų priėmimo į gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:34 17.04 KB
Mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:34 68 KB
Pradinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:34 24.22 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:34 130 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos (pamokų) nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:35 25.93 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-04-20 12:01:35 95.5 KB
Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:35 19.19 KB
Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, dalyko programos ar dalyko kurso keitimo tvarka 2022-04-20 12:01:35 18.5 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:35 48 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:36 22.37 KB
Uniformų dėvėjimo tvarka  2022-04-20 12:01:36 54 KB
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:36 26.34 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:36 26.34 KB
Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2022-04-20 12:01:37 72.88 KB
Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnaziją tvarkos aprašas 2022-04-20 18:44:39 315.43 KB
Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas 2022-04-21 10:22:00 51.62 KB
Taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės 2022-04-20 12:11:25 31.07 KB
Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2022-04-20 12:12:28 358.5 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes 2022-04-20 18:46:45 17.64 KB
Prašymas dėl priėmimo į bendrojo ugdymo klases 2022-04-20 18:46:45 15.44 KB
Pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:05 28.86 KB
Archyvaro pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:05 61.5 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:05 52.5 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:06 25.1 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:06 17.85 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2022-04-20 12:27:06 26.96 KB
Budėtojo-rūbininko pareigybės aprašas 19.62 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 23.52 KB
Inžinieriaus-kompiuterininko pareigybės aprašymas 21.33 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 19.96 KB
Pastato priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 19.68 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 25.35 KB
Valytojo (-os) pareigybės aprašymas 21.15 KB
Virėjo (-os) pareigybės aprašymas 24.94 KB

Atnaujinta: 2022-06-07
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30