Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo grupė:

Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės „ Aitvarėlis “ reglamentuoja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo (si) programos įgyvendinimą.  Priešmokyklinis ugdymas ra privalomas vienų metų trukmės valstybės garantuojamas ugdymas iki 7 metų ir yra vykdomas pagal „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, ir kitus teisės aktus. 

Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje, kuri skirta 5–6 metų vaikams, išskirtos šešios ugdymosi sritys:

 • gamtamokslinis ugdymas,

 • kalbinis ugdymas,

 • matematinis ugdymas,

 • meninis ugdymas,

 • socialinis ugdymas,

 • sveikatos ir fizinis ugdymas.

Vaikai, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir galimybes, įgūdžius įgis per patyrimą ir integraliai – žaisdami, stebėdami, eksperimentuodami, veikdami įvairiose aplinkose, ugdant 7 kompetencijas: komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, skaitmeninę.

Švietimo įstatyme apibrėžta priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.​

Priešmokyklinio ugdymo BP ugdymo turinys aprašomas vieneriems metams, o kompetencijos įsilieja į ugdymo turinį.​

Priešmokyklinio ugdymo programa nėra struktūruojama atskirais dalykais – žinios įgyjamos integraliaiugdant visas vaikų kompetencijas visose veiklose, kuriose vaikas dalyvauja, siekiant užtikrinti visų kompetencijų ugdymo pusiausvyrą ir dermę.​

Trakų r. Lentvario  Henriko Senkevičiaus gimnazijos darželio papildomų užsiėmimų tvarkaraštis 2023 -2024 m. m.

Priešmokyklinio ugdymo grupės dienos ritmas:

 • 7.00–8.00 val. rytinis susitikimas. Dalijimasis įspūdžiais, individualūs pokalbiai, laisva vaikų veikla, žaidimai pagal vaikų poreikius. 
 • 8.00–8.15 val. rytinė mankšta. Integruota ugdomoji veikla "Ryto ratas". 
 • 8.45–9.00 val. pusryčiai. 
 • 9.00–10.30 val. aktyvi integruota ugdomoji veikla. 

Kalbinė veikla – pokalbiai, grožinių kūrinėlių skaitymas ir aptarimas, smulkioji tautosaka, kalbiniai žaidimai; 

Pažinimas, tyrinėjimas ir atradimai – gamtos, aplinkos, savęs ir kitų; 

Matematinis suvokimas ir manipuliavimas – skaičiavimas, lyginimas, tapatinimas; 

Meninė veikla ir rankos paruošimas rašymui – dailė, piešimas, lipdymas, aplikavimas, lankstymas, dekoravimas. 

 • 11.00–11.30 val. veikla lauke. Žaidimai, išvykos, ekskursijos, pramogos, stebėjimai ir atradimai. 
 • 11.40–12.00 val. pietūs. 
 • 12.00–15.00 val. poilsio ir ramybės metas: pasakų sekimas, raiškusis skaitymas, literatūrinių kūrinių skaitymas, lopšinių dainavimas. Pasakos, rami muzika, poilsis, miegas. 
 • 15.00–15.15 val. pavakariai. 
 • 15.15–15.30 val. individualios užduotys, papildoma veikla.  
 • 15.30–17.30 val. popietės užsiėmimai, veikla lauke. Nuveiktų darbų aptarimas, pasiūlymai rytdienai, laisvi vaikų žaidimai, pačių pasirinkta veikla.

 

INFORMACIJA DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 2017-2018 M. GIMIMO VAIKŲ TĖVAMS  

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja priešmokyklinio ugdymo (toliau - PU) pakeitimai: 

* PU gali būti teikiamas vaikams, kai jiems tais metais sukanka 5 iki balandžio 30 d. ar iki rugsėjo 1 d.; 

* PU negali būti teikiamas vėliau nei vaikui tais metais sukanka 6 metai; 

* Tėvai priima sprendimą dėl PU ankstinimo ar vėlinimo; 

* Jei vaikui PU teiktas anksčiau, tai po metų, įvertinus vaiko pasiekimus, rekomenduojama PU kartoti, arba tęsti ugdymą pagal pradinio ugdymo programą; 

* Tėvams, kai PU buvo ankstintas, nesutikus su mokytojo pateikta išvada dėl PU kartojimo ar mokymosi tęsimo pagal pradinio ugdymo programą, vaiko pasiekimai vertinami pedagoginės psichologinės pagalbos skyriuje ir gaunama rekomendacija dėl PU kartojimo antrus metus arba ugdymo pirmoje klasėje. 

- Vaikas 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. gimimo (jei tėvai 2018 m. vaikui nori vėlinti metais PU); 

- Jei vaikas 2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. gimimo – tuo atveju, kai tėvai nusprendžia pagal PU pradėti ugdyti vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai kreipiasi į Pedagoginę Psichologinę Tarnybą (PPT) dėl vaiko brandos PU, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., įvertinimo. Gavę Tarnybos išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl tolesnio vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ugdymosi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą priima tėvai. 

- Dėl vaikų, gimusių 2018 m. rugsėjo 2 d. – gruodžio 31 d. ugdymosi pagal PU – rekomenduojama taip pat kreiptis į PPT ir atlikti vertinimą. 

Nuo 2024 m. sausio 1 d. mažėja pasirinkimo galimybių ir nustatoma, kad priešmokyklinis ugdymas bus pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos vaikui yra suėję 5 metai, išskyrus kelias išimtis. Atitinkamai vaikai, kuriems iki balandžio 30 d. sueina 6 metai, pradeda ugdytis pagal pradinio ugdymo programą, t.y. pradeda lankyti mokyklą. 

Detalesnė informacija skelbiama: https://e-seimas.lrs.lt/.../legalAct/lt/TAD/TAIS.460922/asr 

 

2022-2023 m.m priešmokyklinio ugdymo mokosi grupėje 14 smalsių vaikų. Priešmokyklinio amžiaus vaikai mokosi visur ir visada: žaisdami, stebėdami, tyrinėdami, eksperimentuodami, piešdami, šokdami, judėdami ir kt. Priešmokyklinis ugdymas yra vykdomas pagal atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, kurioje nustatytos vaiko ugdymosi kryptys, metodai, išskirti ugdymosi gebėjimai, taip pat pateikiamos pasiekimų vertinimo gairės. Įgyvendinant Programą ugdomos šios kompetencijos: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė ir socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos. Visos kompetencijos yra vienodai svarbios. Programai įgyvendinti naudojame rekomenduojamą metodinę medžiagą „Patirčių erdvės“. Dalyvaujame VŠĮ „Vaiko labui“ socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“. Ugdymo ir ugdymosi veikla organizuojama įdomi, aktuali ir prasminga, palaikanti ir stiprinanti jų mokymosi motyvaciją, padedanti įvaldyti įvairias mokymo ir mokymosi strategijas. Grupės aplinka, ugdymo priemonės nuolat atnaujinama, atitinka savaitės temą, kalendorines šventes. Vykstame į išvykas, ekskursijas, kurių metu stengiamės pažinti savo kraštą. Dalyvaujame ne tik lopšelio-darželio  organizuojamuose renginiuose, bet ir Lentvario miesto bei respublikiniuose projektuose, konkursuose ir parodose.  Vykdoma STEAM veikla. Naudojamės elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, kur grupės tėveliai randa svarbią informaciją apie savaitės gvildenamą temą, savo vaikų pasiekimus ir pažangą, pagyrimus ir pastabas, aktualią informaciją, įvairių renginių, išvykų foto nuotraukas. 
 
 Mokytoja  Jolanta Urbanovič  

Dokumentai

 

Už priešmokyklinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakinga

Ana Makutunovič Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

16.00 - 18.00

 

 

Antradienis

16.00 - 18.00

 

 

Trečiadienis

16.00 - 18.00

 

 

Ketvirtadienis

16.00 - 18.00

 

 
Penktadienis 16.00 - 18.00  

 

 

Kontaktai

 

Kontaktai Telefonas +37064731365

El. paštas Rašyti

 

Atnaujinta: 2023-11-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.45 - 15.30
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30