Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

Socialinio pedagogo veikla:

 • dirba individualiai su asmeniu – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo,  lankomumo, mokymosi motyvacijos, elgesio, žalingų įpročių);
 • padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę –pedagoginę pagalbą;
 • bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą;
 • siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis;
 • kartu su kitais gimnazijos pedagogais, specialistais bei kitomis institucijomis inicijuoja gimnazijos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, vykdo prevencines programas;
 • palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį;
 • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
 • inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • yra gimnazijos Vaiko gerovės komisijos narys;
 • dalyvauja įvairių, gimnazijoje veikiančių, darbo grupių veikloje;
 • dalyvauja mokinių socializacijos procese – skatina ir organizuoja mokinių užimtumą, organizuoja pažintinę veiklą, inicijuoja ir vykdo socializacijos programas.

Mokiniai ir jų tėvai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei:

 • gimnazijoje vaikas susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;
 • gimnazijoje mokinys patiria patyčias ar fizinį smurtą;
 • gimnazijoje vaikas turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 • reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui;
 • siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais.

Mokytojai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei:

 • pastebi, kad mokinys turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 • reikalinga pagalba sprendžiant mokiniui ar mokinių grupei gimnazijoje iškilusias problemas, sunkumus;
 • mokiniui ar mokinių grupei reikalinga socialinė-pedagoginė pagalba;
 • organizuojant ir įgyvendinant socialinius ir/ar prevencinius projektus.

Socialine pedagoge gimnazijoje dirba

Diana Malachovskienė Socialinis pedagogas

II aukštas 21 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8:00 - 16:00 

12:00 - 12:30

 

Antradienis

8:00 - 16:00

12:00 - 12:30

 

Trečiadienis

8:00 - 15:30

12:00 - 12:30

 

Ketvirtadienis

8:00 - 15:30

12:00 - 12:30

 
Penktadienis 8:00 - 15:30 12:00 - 12:30

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.00 - 12.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30