Logopedas

Logopedinės pagalbos tikslas ir uždaviniai – gerinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdym(si) kokybę, teikti   korekcinę logopedinę pagalbą gimnazijos mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, vykdyti kalbos ir komunikacijos, rašymo ir skaitymo sutrikimų prevenciją.

Logopedės veikla:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius gimnazijoje.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su gimnazijos aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti gimnazijos direktoriui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia gimnazijos vaiko gerovės komisijai.
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko.
 • Konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
 • Rengia ir naudoja mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų lavinimui.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje, kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūri į specialiųjų poreikių mokinius.

 

Logopede  gimnazijoje dirba

Liudmila Stanevič Logopedė

III aukštas 41 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

 

 

 

Antradienis

8.00-11.30 
12:00 – 13:00 
   

Trečiadienis

8.00-11.30 
12:00 – 13:00 
 
15:00 – 16:00 

Ketvirtadienis

 

 

 
Penktadienis    

 

Atnaujinta: 2023-02-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.05 - 11.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30