Dokumentai
Darbo santykius reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai
Gimnazijos nuostatai 2015 m. 2023-07-05 10:20:12 133.5 KB
Tvarkos
Gimnazijos etikos kodeksas 2023-07-05 11:27:09 52.5 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-07-05 11:17:20 95.5 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2023-07-05 11:22:54 26.34 KB
Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2023-07-05 10:26:50 72.88 KB
Trakų r. savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų važiavimo į darbą / iš darbo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašas 217.34 KB
Taisyklės
Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2023-07-05 10:26:26 358.5 KB
Pareigybių aprašymai
Virėjo (-os) pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:02:39 24.94 KB
Pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:05:34 28.86 KB
Archyvaro pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:05:49 61.5 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:06:07 52.5 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:04:48 25.1 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:05:05 17.85 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:05:18 26.96 KB
Budėtojo-rūbininko pareigybės aprašas 2023-07-05 11:04:32 19.62 KB
Inžinieriaus-kompiuterininko pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:04:17 21.33 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:04:00 19.96 KB
Pastato priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:03:43 19.68 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:03:25 25.35 KB
Valytojo (-os) pareigybės aprašymas 2023-07-05 11:03:04 21.15 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-07-05 10:22:02 20.36 KB
Asmens duomenų apsauga
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 953.5 KB
Asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašų vedimo tvarka 400.1 KB
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo aprašas 741.26 KB
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka 396.46 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 276.44 KB
Mokinių ir jų teisėtų atstovų (tėvų, globėjų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės 489 KB
Mokinių registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės 382.54 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimo valdymo tvarkos aprašas 225.59 KB
Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimų procedūros aprašas 222.04 KB
Gimnazijos privatumo politika 280.21 KB
Vaizdo stebėjimo ir fotonuotraukų vykdymo taisyklės 307.56 KB
Vaizdo kamerų stebėjimo zonos 654.66 KB
Kvalifikacijos kėlimas
Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 315.6 KB
2023-2025 m. prioritetinės kvalifikacijos tobulinimo sritys 438 KB