Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovavimas

Pareigos taryboje

1.

Beata Zdanovič - Sinkevič 

Tėvų atstovė

Pirmininkė

2.

Aušra Girdziušienė

Mokytojų atstovė

Sekretorė

3.

Lilija Kondratovič

Mokytojų atstovė

Narė

4.

Anželika Jacunskinė

Mokytojų atstovė

Narė

5.

Ana Makutunovič

Tėvų atstovė

Narė

6.

Elvyra Šinkovič

Tėvų atstovė

Narė

7.

Oskar Sadovskij

8 klasės mokinių atstovas

Narys

8.

Aneta Lialka

IG mokinių atstovė

Narė

9.

Livija Jacunskaitė

8 mokinių atstovė

Narė

10.  Zbignev Butkevič Vietos bendruomenės atstovas 

Narys

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, pagrindinių darbo krypčių, ugdymo plano, vidaus tvarkos taisyklių; Gimnazijos nuostatų pakeitimo ir papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 • nustato Gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, pritaria Gimnazijos ugdymo ir metiniam veiklos planui, išlaidų sąmatoms, nuostatams, vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;
 • priima sprendimus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformalios veiklos ir renginių organizavimo, paramos lėšų naudojimo;
 • teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui vertinant darbuotojų darbo rezultatus, vertina Gimnazijos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;
 • skiria atstovus į mokytojų atestacijos komisiją;
 • išklauso metines Gimnazijos veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų metodinių grupių, tėvų (globėjų), savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;
 • svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir Gimnazijos bendradarbiavimą, paramos telkimą iš įvairių socialinių partnerių;
 • teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo ir mokytojų veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • sustabdo kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;
 • teikia siūlymų Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Gimnazijos struktūros pertvarkymo, mokinių komplektavimo,  materialinio aprūpinimo;
 • svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • sprendžia kitus su Gimnazijos veikla susijusius klausimus, kurie nėra priskirti kitoms Gimnazijos savivaldos institucijoms.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.00 - 12.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30